Make your own free website on Tripod.com

• ПОМНИМ ЛИ ГИ ? • ИСТОРИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ • ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ • ФОТО ГАЛЕРИЯ • БРЦК-НОВ •

Страницата е в процес на разработване

БРЦК-НОВ

цели и задачи

Съединението прави силата

1.България-свята и чиста Република:

·       Възкресяване на модела на държавно управление завещан ни от Апостолът на Свободата-Васил Левски.

·       Реално разделение на властите

·       Въвеждане на референдумите, като обичайна практика при важни за държавата решения.

 2. Въвеждане на равнопоставеност в правата и в задълженията на българските граждани,независимо от тяхната етническа принадлежност.

Съединението прави силата

3. Възраждане на българската наука и образование:

·       Създаване възможност за безплатно държавно образование.

·       Държавата осигурява работа, на всички завършили държавно образование, за период от време, отговарящ минимум на периода, през който е ползвана държавната субсидия.

·       Възстановяване авторитета на Българският Учител и премахване на порочните образователни практики.

·       Насърчаване образованието сред малцинствата.

 Съединението прави силата

4.Изграждане на стабилна система за здравеопазване и медицински услуги:

·       Данъчно-гарантирано здравеопазване.

·       Премахване на корупцията в сферата на медицинските услуги.

·       Стимулиране на физическото възпитание и спорта.

 Съединението прави силата

5.Стабилизиране на българската икономика:

·       Стимулиране на българските производители и предприемачи.

·       Налагане на собствен държавен ценз на внасяните стоки.

·       Държавен контрол в отношенията между работодател-работник.

·       Възстановяване и модернизиране на пътната мрежа и транспорта.

·       Възраждане на държавния сектор в икономиката.

·       Стимулиране на въвеждането на иновации в производството.

·       Ренесанс в българското селско стопанство.

·       Ликвидиране на повечето монополни структури.

 Съединението прави силата

6.Възстановяване на Българската Армия:

·       Превръщане на българските въоръжени сили  в единствен силов гарант за суверинитета, сигурността и териториалната цялост на страната.

·       Реформиране и възстановяване  на основните военни принципи.

·       Създаване на отделна доктрина за военните съюзи, която да не противоречи  на горните две подточки.

·       Приемане на закон против разполагането на чужда войска на територията на страната във време, в което българската войска съществува.

·       Въвеждане на забрана за разполагане на български войници на територия, която не е българска, освен в случаите, когато има пряка заплаха за българската държавност и българският народ.

 Съединението прави силата

7.Създаване твърда екологична политика:

·       Въвеждане на радикално екологично законодателство.

·       Изграждане на ефективни контролни органи

·       Въвеждане на забранителни режими за строежи и проекти  нарушаващи екологичното равновесие в природата.

·       Създаване на програми за повишаване екологичната култура на населението.

 Съединението прави силата

8.Отворена социална политика:

·       Стимулиране на раждаемостта сред населението на България  чрез данъчни облекчения.Засилен контрол върху качеството и  цените на стоките предназначени за деца и бебета.

·       Интегриране на инвалидите в обществото.

·       Интеграция на малцинствените групи в обществения живот.

·       Създаване на достойно пенсионно осигуряване.

·       Създаване на програми за трудова заетост.

 Съединението прави силата

9.Енергетика и енергийна ефективност:

·       Стремеж към пълна енергийна независимост на България.

·       Стимулиране на развитието и внедряването на алтернативни източници на енергия.

·       Запазване на държавния сектор в енргетиката.

 Съединението прави силата

10.Борба с престъпността:

·       Изкореняване на корупцията сред държавните служители.

·       Повишаване ефективността на съдебната система

·       Въвеждане използването на съдебни заседатели в съдебната практика.

·       Пълна забрана на нарезното оръжие за цивилни граждани и засилване на контрола върху гладкоцевното.

·       Възстановяване на смъртното наказание - в изключително редки случаи.

 

Съединението прави силата11. Запазване на българската идентичност:

Всеки които иска да помогне за осъществяването на нашите цели , може да се свърже с нас на адрес :brcknov@abv.bg